ZAKONODAJA


Na tej stani se nahaja aktualna zakonodaja na področju upravljanja in vzdrževanja stavb.

Stanovanjski zakon (SZ-1)

Ta zakon ureja vrste stanovanjskih stavb, pogoje za vzdrževanje stanovanjskih stavb, pogoje za načrtovanje stanovanj, lastninskopravna razmerja in upravljanje v večstanovanjskih stavbah, stanovanjska najemna razmerja, gradnjo in prodajo novih stanovanj, pomoč pri pridobitvi in pri uporabi stanovanja, pristojnosti in naloge države na stanovanjskem področju, pristojnosti in naloge občin na stanovanjskem področju, pristojnosti organov in organizacij, ki delujejo na stanovanjskem področju, registre ter inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem določb tega zakona.

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

Ta pravilnik natančneje določa posle upravljanja in pooblastila upravnika ter merila delitve obratovalnih stroškov v večstanovanjski stavbi.

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli določa način merjenja toplote ter način delitve in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli.
Dodatna pojasnila Ministrstva za infrastrukturo pa so na voljo na tej povezavi.

Rezervni sklad

Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka določa merila za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižjo vrednost prispevka.

Pravilnik o standardih vzdrževanja

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj določa standarde vzdrževanja za večstanovanjske stavbe, oskrbovana stanovanja za starejše ter za stanovanjske stavbe, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Poročilo o upravnikovem delu

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu določa obliko in roke izdelave poročila o upravnikovem delu ter način njegovega poročanja.

Stvarnopravni zakonik (SPZ)

Ta zakon ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja.

Obligacijski zakonik (OZ)

Ta zakonik vsebuje temeljna načela in splošna pravila za vsa obligacijska razmerja.